Hľadaj na týchto stránkach

 

Výklad Biblie

Antonín (Tony-Tonda) Uhlíř bol veľmi obdareným bratom, ktorý nám po sebe zanechal jeden úžasný výklad Božieho Slova. Ak by ste predpokladali, že pôjde o teológiu blízku najštudovanejším cirkevným hodnostárom, mýlili by ste sa. Jeho učiteľom bol kazateľ Vernon McGee. Svoj výklad Biblie opiera o jeho učenie, no veľakrát upozorňuje na iný pohľad, chápanie ako mal McGee.
 
Ak sa začítate do jeho komentárov jednotlivých kníh Biblie a nevynechal ani jednu z relevantných 66 kníh, osloví vás jeho ľudský priamočiary prístup. Jeho slová rozprávajú rovno a bez okolkov k srdcu človeka.

Aj keď dlhý čas žil v USA, jeho výklad sa úzko dotýka ľudí, ktorí žijú práve tu a teraz. Pozná ich tak dokonale, že aj keď použije expresívne slová, sú trefné, a čitateľ ich prijíma s porozumením. Verím, že tak ako mne a mojej rodine priniesol tento výklad Božieho Slova veľa požehnania, veľa múdrosti a poznania, tak isto to bude aj u každého, kto sa do neho začíta. Jeho komentár nám aj dnes skrze Ducha Svätého môže v mnohom otvoriť duchovný zrak a pomôcť na ceste kresťanským životom.
 
Po kliknutí na odkaz sa vám otvorí komentár v súbore pdf, aby ste si ho mohli uložiť vo svojom PC.
Autor webky


 

Starý Zákon - Antonín Uhlíř

 • Genesis
 • Exodus
 • Leviticus
 • Numeri
 • Deuteronomium
 • Jozue
 • Soudců
 • Rút
 • 1 Samuelova
 • 2 Samuelova
 • 1 Královská
 • 2 Královská
 • 1 Paralipomenon
 • 2 Paralipomenon
 • Ezdráš
 • Nehemjáš
 • Ester
 • jób
 • Žalmy
 • Přísloví
 • Kazatel
 • Píseň písní
 • Izajáš
 • Jeremjáš
 • Pláč
 • Ezechiel
 • Daniel
 • Ozeáš
 • Jóel
 • Ámos
 • Abdijáš
 • Jonáš
 • Micheáš
 • Nahum
 • Abakuk
 • Sofonjáš
 • Ageus
 • Zacharjáš
 • Malachiáš
 •  


   

  Nový Zákon - Antonín Uhlíř

 • Evanjelium podle Matouše
 • Evanjelium podle Marka
 • Evanjelium podle Lukáše
 • Evanjelium podle Jana
 • Skutky apoštolské
 • List Římanům
 • 1 List Korintským
 • 2 List Korintským
 • List Galatským
 • List Efezským
 • List Filipským
 • List Koloským
 • 1 list Tesalonským
 • 2 list Tesalonským
 • 1 list Timoteovi
 • 2 list Timoteovi
 • Títovi
 • Filemónovi
 • Židům
 • List Jakubův
 • 1 list Petrův
 • 2 list Petrův
 • 1 list Janův
 • 2 list Janův
 • 3 list Janův
 • List Judův
 • Zjevení Janovo
 •