Hľadaj na týchto stránkach

Zaujímavé články 

 

 

 

Slovom a zvukom 

 

 

 

 

 

 

Články - úvahy• Kde sú zosnulí?
• Desatoro
• Dedičný hriech
• Duchovné cvičenia
• Krst
• Celibát
• Sviatky
• Potopa
• Polygamia
• Istota spásy

 

 

 

 

Biblia - on line verzie
 

Roháčkova Biblia

 

 

 

 

Biblia kráľa Jakuba 1611

 

 

 

 

Kralická Biblia 1613

 

 

 

 

Preklad NZ Miloša Pavlíka

 

 

 

 

 

Milí priatelia

Vitajte na kresťanských stránkach. Cieľom webu je šírenie dobrej zvesti nášho Pána Ježiša Krista, Evanjelia, Novej Zmluvy v správnom znení tak ako je v Písmach uvedené. Z kontextu tohoto zámeru vyplýva i poukazovanie na chybné závery, učenia, ktoré nie sú v súlade s uvedenými pravdami v živom Slove Božom, ktorým je Biblia. Praktický život kresťanov, a tých, ktorí sa za nich považujú, neraz svedčí o tom, že Písma a pravdy v nich nepoznajú a spoliehajú sa na rôzne náboženské smery.

I keď sa budem snažiť čo najmenej používať výtky a konkrétne názvy denominácií, v niektorých prípadoch bude nemožné sa pomenovaniu istých náboženstiev a siekt vyhnúť. Rozhodne mi nejde o vnášanie rozkolu medzi jednotlivé cirkve, iba o čo najčistejší pohľad na Písmo Sväté, a na to čo by sme mali podľa Božej vôle činiť na ceste k vlastnej osobnej spáse.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.

 

 

Základné kamene kresťana

 

 

 

  • Iba jediný Boh
  • Iba jeden jediný Spasiteľ
  • Iba jedna jediná a dostačujúca obeť
  • Iba jedna Pravda - Slovo - Písmo Sväté
  • Iba jedna viera
 
 
 
 
Jediný Boh. Na svete existuje tisíce náboženstiev a niektoré majú i viacero svojich bohov. Je to v rozpore s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove. Čo viac, varuje nás pred tým, aby sme sa neobracali k nikomu inému, ale iba k Nemu.
 
Jediný Spasiteľ. Aj keď Pána Ježiša predkladajú viaceré náboženské smery vo svojich obradoch ako Mesiáša a Spasiteľa, nikdy o ňom nehovoria ako o Bohu, ktorý prišiel na túto zem. Vždy ide o predstavu akéhosi "boho-človeka" a ľuďom je viac predkladané, že Jeho človečenská podstata a učenie o Láske a odpúšťaní bolo hlavným cieľom Jeho pôsobenia na tejto zemi.  Čo viac, zobrazovaný ako mimino v rukách svojej mamy je ľuďom podsúvaná predstava o Jeho malosti na rozdiel od veľkosti Jeho matky. Zabúda sa učiť, že Pán Ježiš prišiel hlavne preto, aby naplnil Zákon, aby urobil zadosť Božej absolútnej spravodlivosti a tým dovŕšil spasiteľské dielo!
 
Jediná obeť. Dnes a denne vidíme v náboženstvách sveta, ako ľudia prinášajú dary, obete rôznym bohom a božstvám. Žiaľ, tieto dary a obete sa prinášajú dnes a denne i v našich kostoloch a vyhlasuje sa to ako pravé učenie Evanjelia. Tým vlastne človek popiera dostatočnú obetu Pána Ježiša na Golgote, kedy zvolal: "Dokonané je!" Treba si uvedomiť, že kto neprichádza pod kríž ako ten, ktorý nemá v rukách nič, ale naopak chce sám svojim pričinením dosiahnuť spásu, ten popiera dostatočnú obeť a večný život nedosiahne. Akékoľvek popieranie dostatočnosti obete na kríži robí z Boha klamára keď Ten hovorí: Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy ... a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem ... kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
 
Jedine Písmo. Áno, samotné Písmo samo o sebe dokázalo a dnes a denne dokazuje, že je pravdivé. Jeho obsah je dostatočný na to, aby človek našiel Boha, našiel cestu ku spáse a do večného života. Ten čo Písmo mení, dopĺňa, považuje ho za nedostatočné a Boha ako jeho autora, ktorý viedol inšpirovaných pisateľov jednotlivých jeho častí, tak stavia do pozície nie všemocného (pretože Jeho dielo - Slovo), je podľa takéhoto "veriaceho" nedostatočné. Naopak, kresťania, ktorí poznajú Písma vedia, že sú pravdivé a nemenné. Iste, po stáročia sa Ho satan pokúšal napadnúť a zničiť. Boly vydané preklady, ktoré boli pozmenené, dopĺňané. Vždy sa však zachovali preklady z pôvodných jazykov, ktorých pravosť napokon potvrdil nález starých zvitkov v Kumráne.
 
Jedine viera. Prísť k Bohu, získať spasenie sa dá jedine vierou. Jedine vierou si uvedomíme náš skutočný stav v Božích očiach. Jedine vierou v Pravdu Božieho Slova budeme schopní priznať svoju hriešnosť, nemohúcnosť a požiadať o milosť! Jedine ak uveríme, že Pán Ježiš zomrel zástupnou smrťou za nás, môžeme Ho požiadať, aby aj nás priradil k tým, za ktorých na kríži mrel. Lebo nie všetci budú spasení, slová o tom, že dal svoj život za "Mnohých", aby "Všetci boli spasení" sú ďalej podmienené vierou. Osobnou, úzko spojenou s Pánom Ježišom Kristom, nejde o zástupné spojenie skrze svätých, cirkev, jej vodcov a náboženské obrady! Viera je špecifický fenomén, ktorý hovorí o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré sú našimi zmyslami nehmatateľné, ale na základe logiky a prísľubov sú istotou hraničiacou s absolútnou hodnotou 100%. Jedine vierou sa dá prísť k Bohu, vierou tak úprimnou, akú má napríklad dieťa v istoty u svojich rodičov.

 


 

Slovo na mesiac júl/2016Dve rodiny

 

Skutky 17:28 Lebo veď v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, jako aj ktorísi z vašich básnikov povedali: Lebo i jeho rodina sme.

 

Keď som sa nedávno stretol so známym zaskočil ma otázkou, či si nechcem dať vypracovať svoj rodokmeň. „Čo som pes?“ zaznela okamžitá reakcia z mojich úst. Oponoval mi, že ľudia si odjakživa zakladali na svojich predkoch, zvlášť ak išlo o ľudí nejako významných, či už svojim postavením v hierarchii spoločnosti, alebo dôvodom bol ich prínos na poli vedy, humanizmu a pod. Dnes je vraj moderné poznať svojich predkov minimálne do desiateho kolena.

 

Opýtal som sa ho, či pozná svojho zaručene najstaršieho predka, toho prvého. Chvíľu nechápavo hľadel a napokon odvetil: „Dá sa prísť po určitý bod, najčastejšie súvisiaci so vznikom kronikárstva a kníhtlače. Odtiaľ je už takmer nemožné vyzistiť svojich predkov, pokiaľ by to nebola línia šľachtická, kráľovská.“ Hm, „a čo Adam?“ opýtal som sa. „No to je vo hviezdach, ako vieš, že bol nejaký Adam?“ Tu náš rozhovor preruším. Pozrel som sa na svojich predkov lepšie a prišiel som k nečakanému záveru.

 

Na svete existujú dva rody, dve rodiny. Bez ohľadu na hranice, na farbu pleti, na národnosť, na náboženstvo. Bez ohľadu na kroniky a záznamy v nich, bez ohľadu na predkov „ušľachtilých“ alebo bezvýznamných, zabudnutých.

 

Prvá zmienka o človeku pochádza približne spred 6.000 rokov. Stvorenie popísané v Biblii je jedinečným záznamom, sumerské a babylonské mýty sú v porovnaní s ním veľmi primitívne a polyteistické. Rodokmene, ktoré nachádzame v Písmach síce vynechávajú v niektorých prípadoch celé generácie, ale ich úlohou bolo dospieť ku konkrétnemu predkovi, osobe a preto sa nedržali presnej chronológie, ktorá by tak bola veľmi obšírna. Zvlášť presné rodokmene však nachádzame všade tam, kde je to pre nás podstatné a kde to poukazuje na identitu osoby, ktorú nám Boh vo svojom Slove predstavuje.

 

Všetci sme potomkami Adama. To je neoddiskutovatelný fakt. Tak ako po svojich predkoch dedíme kompletnú genetickú výbavu, po Adamovi sme zdedili aj niečo navyše. Hriech. Ten, ktorým sa dostal do „nemilosti“ u Boha sa vďaka dedičnosti prenáša na všetkých jeho potomkov. Na tomto mieste si musíme uvedomiť, že ide o Adamov hriech, ktorý sa skrze muža (nie ženu) prenáša na jeho potomkov. Aj keď aj žena je zasiahnutá týmto hriechom, ona sama ho neprenáša na dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Dedičný hriech odovzdáva len muž. Preto sa mohol Pán Ježiš narodiť hriešnej Márii bez toho, aby bol sám zaťažený dedičným hriechom. On predsa nebol splodený mužom.

 

Ak sme všetci potomkami Adama, je prirodzene aj naším najstarším praotcom v rodostrome našich rodokmeňov. Môžeme tak smelo tvrdiť, že sme všetci jedna rodina a budeme mať pravdu. Rodina, ktorá si zaslúži trest za svoje prestúpenie a tým trestom nie je nič menšie ako večná smrť spočívajúca v odlúčení od Boha.

 

Potom je tu druhá rodina, ktorej rodokmeň začína u Pána Ježiša a končí u nás (mňa, teba) ako u jedinca vytrhnutého z prvej Adamovej rodiny a prijatého do novej rodiny. Je to Božia rodina, rodina posledného Adama (1Kor 15:45).

 

Ak by sme si predstavili rodostrom ľudstva rozkreslený na jednej ploche (cca 70 miliárd ľudí, ktoré na svete doteraz žili) a pospájaný čiarami od každého človeka až ku Adamovi, videli by sme neuveriteľnú pavučinu. A v tej pavučine spretŕhané nite (čiary), chýbajúce mená (osoby). Pavučina je už riadne deravá. Diera po osobách ostala všade tam, kde sa človek znovuzrodil do Božej rodiny. Opustil Adamov rodokmeň a vštepil sa do rodokmeňa Krista. Môj rodokmeň teda obsahuje len jedného predka. Krista, Spasiteľa, Boha Otca, Ducha svätého v jednej osobe. V ňom som sa narodil v deň môjho obrátenia, v deň kedy sa On sklonil ku mne a zavolal ma: „Poď domov, vráť sa späť!“

 

„Kde začína tvoj rodokmeň?"

 

Autor webu


Vstúpiť do archívu Slova na mesiac

 

 

Hore 

Domáca dielňa

 
V časti »Z domácej dielne«nájdete:
 
Čím je pre skutočne veriaceho Biblia a prečo je tomu tak.

Rozsiahlejší článok o tom, kde sa nachádzajú tí, ktorí už nie sú medzi nami a čo všetko je pred nás kladené na ceste k večnosti.

Pomerne jednoduchý prehľad dejín kresťanstva v Európe a na blízkom východe.

Zamyslenie sa nad apokryfmi, nad tým čo pre nás v dnešnej dobe znamená desať Božích prikázaní, ako je to s incestným vzťahom dnes a ako to bolo na počiatku.

Čo je to dedičný hriech, ako vznikal NZ, čo to o celibáte, o dnes tak propagovaných duchovných cvičeniach, čo znamená krst a sviatok v živote veriaceho, ako je to skutočne so súrodencami Pána Ježiša a prečo si je každý skutočne veriaci istý spásou a večným životom.autor webu


Copyright © 2006-2016 pavel - Design by krestan.info & jacob & friends, foto autor webu a Robert Čulka