Hľadaj na týchto stránkach

Zaujímavé články 

 

 

 

Slovom a zvukom 

 

 

 

 

 

 

Články - úvahy• Kde sú zosnulí?
• Desatoro
• Dedičný hriech
• Duchovné cvičenia
• Krst
• Celibát
• Sviatky
• Potopa
• Polygamia
• Istota spásy

 

 

 

 

Biblia - on line verzie
 

Roháčkova Biblia

 

 

 

 

Biblia kráľa Jakuba 1611

 

 

 

 

Kralická Biblia 1613

 

 

 

 

Preklad NZ Miloša Pavlíka

 

 

 

 

 

Milí priatelia

Vitajte na kresťanských stránkach. Cieľom webu je šírenie dobrej zvesti nášho Pána Ježiša Krista, Evanjelia, Novej Zmluvy v správnom znení tak ako je v Písmach uvedené. Z kontextu tohoto zámeru vyplýva i poukazovanie na chybné závery, učenia, ktoré nie sú v súlade s uvedenými pravdami v živom Slove Božom, ktorým je Biblia. Praktický život kresťanov, a tých, ktorí sa za nich považujú, neraz svedčí o tom, že Písma a pravdy v nich nepoznajú a spoliehajú sa na rôzne náboženské smery.

I keď sa budem snažiť čo najmenej používať výtky a konkrétne názvy denominácií, v niektorých prípadoch bude nemožné sa pomenovaniu istých náboženstiev a siekt vyhnúť. Rozhodne mi nejde o vnášanie rozkolu medzi jednotlivé cirkve, iba o čo najčistejší pohľad na Písmo Sväté, a na to čo by sme mali podľa Božej vôle činiť na ceste k vlastnej osobnej spáse.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.

 

 

Základné kamene kresťana

 

 

 

  • Iba jediný Boh
  • Iba jeden jediný Spasiteľ
  • Iba jedna jediná a dostačujúca obeť
  • Iba jedna Pravda - Slovo - Písmo Sväté
  • Iba jedna viera
 
 
 
 
Jediný Boh. Na svete existuje tisíce náboženstiev a niektoré majú i viacero svojich bohov. Je to v rozpore s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove. Čo viac, varuje nás pred tým, aby sme sa neobracali k nikomu inému, ale iba k Nemu.
 
Jediný Spasiteľ. Aj keď Pána Ježiša predkladajú viaceré náboženské smery vo svojich obradoch ako Mesiáša a Spasiteľa, nikdy o ňom nehovoria ako o Bohu, ktorý prišiel na túto zem. Vždy ide o predstavu akéhosi "boho-človeka" a ľuďom je viac predkladané, že Jeho človečenská podstata a učenie o Láske a odpúšťaní bolo hlavným cieľom Jeho pôsobenia na tejto zemi.  Čo viac, zobrazovaný ako mimino v rukách svojej mamy je ľuďom podsúvaná predstava o Jeho malosti na rozdiel od veľkosti Jeho matky. Zabúda sa učiť, že Pán Ježiš prišiel hlavne preto, aby naplnil Zákon, aby urobil zadosť Božej absolútnej spravodlivosti a tým dovŕšil spasiteľské dielo!
 
Jediná obeť. Dnes a denne vidíme v náboženstvách sveta, ako ľudia prinášajú dary, obete rôznym bohom a božstvám. Žiaľ, tieto dary a obete sa prinášajú dnes a denne i v našich kostoloch a vyhlasuje sa to ako pravé učenie Evanjelia. Tým vlastne človek popiera dostatočnú obetu Pána Ježiša na Golgote, kedy zvolal: "Dokonané je!" Treba si uvedomiť, že kto neprichádza pod kríž ako ten, ktorý nemá v rukách nič, ale naopak chce sám svojim pričinením dosiahnuť spásu, ten popiera dostatočnú obeť a večný život nedosiahne. Akékoľvek popieranie dostatočnosti obete na kríži robí z Boha klamára keď Ten hovorí: Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy ... a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem ... kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
 
Jedine Písmo. Áno, samotné Písmo samo o sebe dokázalo a dnes a denne dokazuje, že je pravdivé. Jeho obsah je dostatočný na to, aby človek našiel Boha, našiel cestu ku spáse a do večného života. Ten čo Písmo mení, dopĺňa, považuje ho za nedostatočné a Boha ako jeho autora, ktorý viedol inšpirovaných pisateľov jednotlivých jeho častí, tak stavia do pozície nie všemocného (pretože Jeho dielo - Slovo), je podľa takéhoto "veriaceho" nedostatočné. Naopak, kresťania, ktorí poznajú Písma vedia, že sú pravdivé a nemenné. Iste, po stáročia sa Ho satan pokúšal napadnúť a zničiť. Boly vydané preklady, ktoré boli pozmenené, dopĺňané. Vždy sa však zachovali preklady z pôvodných jazykov, ktorých pravosť napokon potvrdil nález starých zvitkov v Kumráne.
 
Jedine viera. Prísť k Bohu, získať spasenie sa dá jedine vierou. Jedine vierou si uvedomíme náš skutočný stav v Božích očiach. Jedine vierou v Pravdu Božieho Slova budeme schopní priznať svoju hriešnosť, nemohúcnosť a požiadať o milosť! Jedine ak uveríme, že Pán Ježiš zomrel zástupnou smrťou za nás, môžeme Ho požiadať, aby aj nás priradil k tým, za ktorých na kríži mrel. Lebo nie všetci budú spasení, slová o tom, že dal svoj život za "Mnohých", aby "Všetci boli spasení" sú ďalej podmienené vierou. Osobnou, úzko spojenou s Pánom Ježišom Kristom, nejde o zástupné spojenie skrze svätých, cirkev, jej vodcov a náboženské obrady! Viera je špecifický fenomén, ktorý hovorí o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré sú našimi zmyslami nehmatateľné, ale na základe logiky a prísľubov sú istotou hraničiacou s absolútnou hodnotou 100%. Jedine vierou sa dá prísť k Bohu, vierou tak úprimnou, akú má napríklad dieťa v istoty u svojich rodičov.

 


 

Slovo na mesiac máj/2016Cestou necestou

 

Matúš 7:13 Vojdite tesnou bránou; lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia, a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú;
14 lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

 

Všetky cesty vedú do Ríma, tak znie známa veta, ktorá má svoje opodstatnenie aj v náboženstve. Pár desiatok rokov pred naším letopočtom dal Octavianus Augustus postaviť v Ríme pozlátený stĺp od ktorého sa merali všetky vzdialenosti ciest do rímskych provincií. Čo viac, Augustus dal vypracovať aj mapu, kde Rím tvoril hlavné mesto sveta. Po rozpade starorímskej ríše, po rozdelení na Byzantskú a Západorímsku, v roku 476 táto druhá menovaná zanikla úplne. Ako sa šírilo kresťanstvo, rozmáhal sa aj pápežský systém postavený na hierarchicko monarchickom princípe. Státisíce ľudí sa pod učením Ríma obracali na pápeža ako vedúcu osobu cirkvi a na svojich púťach k nemu prešli tisíce kilometrov preto, aby si vyprosili jeho požehnanie. Viedol ich k tomu i klérus (kňazi slúžiaci Rímu) a tak veta: „všetky cesty vedú do Ríma“ tento zámer podporovala.

 

Aj dnes ešte smerujú kroky státisícov ľudí na toto miesto. A nielen tam. Smerujú k lákadlám sveta, k falošným prorokom, obdivujú chrámy vystavané ľudskou rukou modlám a bohom po celom svete, neraz sa dajú zlákať a konvertujú na učenie, ktoré poskytuje aký taký dočasný pokoj, stíšenie ba až umlčanie svedomia, ktoré vo svojej prirodzenosti volá po Bohu. Srdcia si tak ľudia plnia všetkým možným, len Boha odmietajú.

 

Keď Ježiš hovoril o širokej a úzkej ceste mal iste na mysli aj všetok balast, ktorý si človek ťahá so sebou na svojej ceste životom. Pohľad na diaľnice zvlášť v lete je typickou ukážkou toho, ako je človek závislý na svojom majetku a žiadostiach.

 

Lukáš 9:23 A vravel všetkým: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma.
24 Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a kto by ztratil svoju dušu pre mňa, ten ju zachráni.
25 Lebo čo prospeje človekovi, keby získal hoci celý svet a sám seba by zahubil alebo utratil?!

 

Každý človek raz dospeje na križovatku, kde bude mať možnosť odbočiť na úzku cestu vedúcu k večnému životu, alebo pokračovať po širokej ceste do zahynutia. Ak sa rozhodne odbočiť na úzku cestu, musí všetko, čo si doteraz nahonobil, nechať na tej širokej. Vo svojom srdci sa musí vzdať všetkého, zaprieť aj sám seba a vykročiť po úzkej cestičke. Cez úzky vchod sa nedá prejsť s batohom plným svojich „múdrostí“, s náboženstvami sveta, s kajakom na streche auta a kufrom plným svetského braku. A tak väčšina ľudí túto odbočku minie práve preto, lebo je to pre nich cesta nezjazdná, priúzka, kde by nemohli mať po ruke a v srdci všetko to, bez čoho nevedia žiť.

 

Aj preto je na úzkej, nádhernej ceste skoro kľud. Sem tam sa objaví postava, ktorá kráča k cieľu, ku svojmu Spasiteľovi. Ide pevne s úsmevom a pokojom, ktorý dáva jedine Boh. Naopak na širokej ceste to vrie. Každý chce byť v „cieli“ prvý. V tlačenici hromžia nadávajú, vzájomne sa predbiehajú urážajú a zrážajú z cesty. Čo je ich cieľom, ale nevedia ani oni sami. Napriek tomu, že Boh dal túto informáciu každému k dispozícii vo svojom Písme, oni ten cieľ nepoznajú. Chcú viac, chcú bývať v krajine o ktorej počuli, v nebi. O tejto destinácii toho vedia viac ako dosť. Z filmov, rozprávok, príbehov a povestí. Žiaľ aj z kostolov, kazateľníc, mešít a východných chrámov. Žiaľ aj od falošných prorokov v oblekoch s vysokým bielym golierom.

 

Pritom stačí tak málo, hľadať Boha, otvoriť si jeho Slovo a neminúť križovatku s odbočkou na úzku cestu.

 

Autor webu


Vstúpiť do archívu Slova na mesiac

 

 

Hore 

Domáca dielňa

 
V časti »Z domácej dielne«nájdete:
 
Čím je pre skutočne veriaceho Biblia a prečo je tomu tak.

Rozsiahlejší článok o tom, kde sa nachádzajú tí, ktorí už nie sú medzi nami a čo všetko je pred nás kladené na ceste k večnosti.

Pomerne jednoduchý prehľad dejín kresťanstva v Európe a na blízkom východe.

Zamyslenie sa nad apokryfmi, nad tým čo pre nás v dnešnej dobe znamená desať Božích prikázaní, ako je to s incestným vzťahom dnes a ako to bolo na počiatku.

Čo je to dedičný hriech, ako vznikal NZ, čo to o celibáte, o dnes tak propagovaných duchovných cvičeniach, čo znamená krst a sviatok v živote veriaceho, ako je to skutočne so súrodencami Pána Ježiša a prečo si je každý skutočne veriaci istý spásou a večným životom.autor webu


Copyright © 2006-2016 pavel - Design by krestan.info & jacob & friends, foto autor webu a Robert Čulka