Na tejto stránke nájdete úvahy a zamyslenia z mojej produkcie. Nakoľko sa jedná o osobné úvahy podľa súčasnej miery poznania darovanej Bohom, vyhradzujem si právo všetky príspevky dopĺňať, meniť či inak upravovať.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.Z domácej dielnePravda o človeku a Bohu.

 

Človek, ktorý žije v dnešnom svete, sa vo väčšine prípadoch odvoláva na svoju dobrotu, čistotu, obetavosť a charitu.

Ak by sme skutočne boli dobrí, a schopní si tento stav udržať,
PREČO by teda Kristus musel zomrieť?


I málokto z hľadajúcich, i z "veriacich" si plne uvedomuje, ako vidí Boh človeka potom, ako sa prirodzene narodí,  ako vidí človeka pred tým ako sa s ním zmieri.

Našťastie, máme Písma, máme Slovo, ktoré už od čias Mojžiša nastavuje zrkadlo človeku a máme Pána Ježiša Krista. Až uvedomením si svojej stratenosti a hriešnosti, pohľadom očami Boha, zistíme pravdu. Okrem nášho bezútešného stavu, je tu i riešenie!

Prečítajme si teraz verše, ktoré ukazujú tak ako na nás a náš stav, tak na to, ako z toho von.

Ako nás vidí Boh pred obrátením a zmierením sa s Ním?


 

doska hrobu


Jeremiáš 17:9 Najľstivejšie od všetkého je srdce a je neduživé na smrť. Kto ho pozná?!

Rímskym 8:7 pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť.
8 A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu.


Rímskym 3:10 ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného;
11 niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha;
12 všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými; niet toho, kto by činil dobro, nieto ani jedného.


Žalmy 58:4 Bezbožníci sa uchýlili na cestu neprávosti hneď od života matky; blúdia hneď od narodenia tí, ktorí hovoria lož.

Marek 7:21 Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky,
22 cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo.
23 Všetky tieto zlé veci vychádzajú z vnútra a poškvrňujú človeka.


Ján 3:19 A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boly zlé.
20 Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané jeho skutky.
21 Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.


Jeremiáš 13:22 A keď povieš vo svojom srdci: Prečo by maly tie veci prijsť na mňa? Pre množstvo tvojej neprávosti budú odhalené tvoje podolky, trýznené budú tvoje päty.
23 Či voľakedy zmení murín svoju kožu alebo pardus svoje škvrny? Tak aj vy budete môcť robiť dobré naučiac sa robiť zlé.


1 Korintským 2:14 Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať.
Je tu však dobrá správa!

 

Ján 6:35 A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.

Ján 6:53 A Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života.

Ján 8:12 Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.

Ján 10:9 Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde.

Ján 10:11 Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce.
14 Ja som ten dobrý pastier a znám svoje, i moje mňa znajú.
15 Jako mňa zná Otec, tak i ja znám Otca a kladiem svoju dušu za ovce.


Ján 11:25 Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude.

Ján 15:5 Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.

Ján 14:6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.
Musíme sa však znovu narodiť!

 

Ján 3:3 A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.
5 Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.
6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.
7 Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova.


1 Ján 2:29 Keď viete, že je spravedlivý, znajte, že každý, kto činí spravedlivosť, narodil sa z neho.

1 Ján 3:9 Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha.
Ako toho dosiahnuť?
Vierou, ničím iným!

 

Ján 3:16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Ján 6:35 A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.

Ján 11:25 Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude.

Ján 5:24 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
Ospravedlnenie, Milosť je
DAR!
Stačí ho vierou prijať!

 

Rímskym 3:23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej
24 ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi.


Rímskym 5:15 Ale nie tak ako rečený pád, čiže prehrešenie, i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým.

Rímskym 11:5 Takto tedy stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti.
6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť, pretože skutok už nie je skutkom.


Títovi 3:4 Ale keď sa zjavila dobrota a ľudomilnosť nášho Spasiteľa Boha,
5 nie zo skutkov spravedlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätného splodenia a obnovením Svätého Ducha,
6 ktorého vylial na nás bohate skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,
7 aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života.


Efezským 2:5 aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení -
6 a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi,
7 aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi.
8 Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží,
9 nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.