V tejto časti uverejňujem Vaše články, úvahy a zamyslenia. V prípade záujmu z Vašej strany mať tu svoj vlastný článok, kontaktujte ma mailom v "Kontaktoch"
Kresťanská hudba

 

Hallelujah!
Chváľte silného Boha v jeho svätyni!
Chváľte Ho na oblohe Jeho sily!
Chváľte Ho v Jeho hrdinskej sile!
Chváľte Ho podľa mnohého Jeho veličenstva!
Chváľte Ho zvukom trúby!
Chváľte Ho na harfe a na citare!
Chváľte Ho na bubon a kolotancom!
Chváľte Ho husľami a píšťalou!
Chváľte Ho zvučným cimbalom!
Chváľte Ho cimbalom radostného kriku!
Každý duch nech chváli Hospodina!
Hallelujah!
Žalm 150

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti; učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.
Kol 3;16

Christ´s message in all its richness must live in your hearts. Teach and instruct each other with all wisdom. Sing psalms, hymns and sacred songs; sing to God with thanksgiving in your hearts.
Colossians 3;16

Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce.
1Sam 16;7

Čo nám môžu tieto verše povedať o tom, aká má byť hudba na oslavu nášho Pána? Aká má byť duchovná hudba? V poslednom čase je okolo tejto témy dosť veľká diskusia. Ale prečo? Však tieto verše jasne hovoria aká má byť duchovná hudba. Skúsme sa teda bližšie pozrieť na uvedené verše.

Žalm 150 – žalmy sú radostné piesne, spievané v Starom Zákone (doba pred Ježišom Kristom v Izraeli) na oslavu Boha. Vyjadrujú pocity, túžby, často sú modlitbami. Sú odrazom srdca, jeho túžob, strachu, nádeje, radosti... Najznámejším pisateľom žalmov je kráľ Dávid. Dávid bol najslávnejší kráľ starého Izraela. Kým však zasadol na trón musel utekať pre svojimi prenasledovateľmi, ktorí boli často mocnejší ako on. Často ich bolo omnoho viac a predsa vyhrával. Jediná jeho opora bola v Bohu, ktorého miloval z celého svojho srdca. V žalmoch si vylieval svoje srdce, do nich zapísal svoje pocity beznádeje a strachu. Dobre vedel, že je to Boh, ktorý mu dáva víťaziť. Preto bolo jeho srdce naplnené chválou a oslavou Boha. A nebál sa prejaviť túto vnútornú radosť aj všetkým naokolo. Dokonca tancoval! Nebol to však tanec ľudský, ale tanec, ktorý bol prejavom jeho vnútra.

Aká by mala byť kresťanská hudba v súčasnosti?

1. Tak isto ako Dávid, aj my prechádzame rozličnými problémami a radosťami života. Niekedy je náš vzťah s Pánom hore, inokedy dole. Ale aj keď sa nedarí, tak Pán je stále pri nás. Aj keď prídu problémy modlime sa k Nemu! Tak isto ako Dávid. Hľadajme Jeho vôľu, aj keď sa zdá, že problémy sa nedajú vyriešiť! Ak naozaj hľadáš Božiu vôľu, tak ju hľadaj celým srdcom a neboj sa zmeniť svoje názory a svoje postoje! Veď Hospodin predsa vie, čo je pre teba najlepšie.

2. Ako prejavuješ svoju radosť zo života s Pánom? Máme živého Boha, ktorý je Tvorcom života, On nám dal rôzne možnosti ako môžeme o ňom hovoriť ďalej. My kresťania, sme „veľvyslanci“ neba. Je na nás, aby sme hlásali Jeho skutky a moc. Sme Jeho služobníci, ktorí máme právo zvestovať Jeho slávu na tejto zemi. Ukazujme životom, ako nás Ježiš očistil od starého života, a ako nám pomáha v každodenných zápasoch. Hovorme o Ňom naším životom, našimi skutkami a našimi ústami! Nech ľudia vidia, aký úžasný je Pán! Nech počujú aké veľké divy robí na každom z nás. Ako môžu pohania spoznať jediného a pravého Boha? Cez nás, lebo nás tu nechal Pán Ježiš, aby sme ďalej šírili Jeho slová.

3. To najdôležitejšie, čo zo žalmov vidím, je to, že Dávid oslavoval Boha celým svojím srdcom. A tak, aby aj ľudia videli jeho radosť! Toto je nám príkladom, aby sme oslavovali nášho Pána kdekoľvek na akýkoľvek spôsob. Dôležité je však, aby sme Ho oslavovali z celého srdca. Spievajme, spievajme Mu, lebo je hoden!

4. 4. Všimnime si koľko nástrojov je spomenutých v poslednom žalme. Sú to: trúba, harfa, citara, bubon, husle, píšťala, zvučný cimbal, cimbal radostného kriku. Spomína sa ešte aj kolotanec. Každý nástroj má iný zvuk a pritom všetky môžu slúžiť na oslavu nášho Pána. Každý z týchto nástrojov mohol slúžiť na česť ale aj na nečesť. Bubon sa v Afrike používal pri pohanských ceremóniách. Tu je však spomenutý na Božiu oslavu. Prečo? Nástroj je sám o sebe neutrálny. Záleží od použitia, prípadne zneužitia. Tak isto ako nôž. Používame ho napríklad na krájanie chleba, ale zároveň môže slúžiť ako vražedný nástroj. Za použitie nástroja je zodpovedný majiteľ! Nástroj samotný nenesie zodpovednosť za to, na čo je použitý. Na každý hudobný nástroj sa dá však hrať na oslavu Boha, ale aj na predvádzanie seba samého (teda zneužitie nástroja na oslavu seba samého). V tomto prípade je vhodné znova spomenúť kolotance. V Biblii ľudia spoločne tancovali na oslavu Boha, pretože toto bol prejav ich radosti.

5. Človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Hospodin hľadí na srdce. Ľudia často pozerajú na „obal“ hudby. Tým je rytmus a melódia. Tento obal nesmie byť to hlavné, čo si počúvajúci z počúvanej hudby odnesú! Omnoho dôležitejšie sú slová, ku ktorým môžem pripojiť svoje srdce a spievať na oslavu Pánovu či už v srdci alebo nahlas. V každej kresťanskej hudbe by mali byť podstatné slová. Rytmus s melódiou len ako doprovod. Ako nosič. Ako forma. Ak prevláda rytmus s melódiou tak takáto hudba pôsobí na dušu a telo. Takže nebuduje vzťah s Pánom a stane sa len zmyslovým zážitkom.

6. Spievajme Pánovi nové piesne! Piesne sú ako lúč svetla. Prežiaria náš život a dodajú nám radosti. Spievajme! Veď náš Pán je hoden, aby o Jeho chvále počuli nielen nebesia, ale aj všetko stvorenie na zemi!

Autor: Pilgrim; vek sa časom mení, Žilina, študujem v BA ekonomiku. Záľuby: bicykel, príroda, teším sa, keď môžem žasnúť aký úžasný je Boh.

Tento článok je voľne šíriteľný len v nezmenenej forme a obsahu.

Dátum poslednej úpravy autorom tohoto článku 26.08.2007