V tejto časti uverejňujem Vaše články, úvahy a zamyslenia. V prípade záujmu z Vašej strany mať tu svoj vlastný článok, kontaktujte ma mailom v "Kontaktoch"


Úvaha


autor  Roman

 

Hriech Sodomy a Gomory spočíval v modloslužbe, ktorá obyvateľov priviedla až do takého morálneho úpadku, že Boh sa rozhodol tento úpadok zastaviť, aby ochránil obyvateľov Zeme od nákazy hriechu. Boh však je spravodlivý a preto zariadil, aby Lót a jeho rodina bývali v tomto regióne a svedčili obyvateľom o Bohu a o Božom súde.
 
Obyvatelia však Lótovi neverili, napriek tomu, že videli, že Boh je s ním. Dokonca vlastná rodina mu neverila a zapochyboval aj Lót. Boh však bol natoľko milostivý a prostredníctvom anjelov –Božích mužov, vyviedol Lóta a každého, kto prijal jeho svedectvo, z oblasti Sodomy a Gomory.
 
"Gn 19:12-15 Potom mužovia povedali Lotovi: „Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohto mesta, lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť ho.“ Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: „Vstaňte, poďte preč z tohto miesta, lebo Pán mesto zničí!“ Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty. Keď svitol deň, anjeli nútili Lota, aby sa ponáhľal. Hovorili: „Vstaň, vezmi svoju ženu a obe dcéry, ktoré tu máš, aby si nezahynul pre neprávosť mesta!“

Aj dnes ľudia neprijímajú evanjelium a nechcú veriť, že tento svet by sa mohol pokaziť a mohlo by prísť k strate životných istôt resp. k Božiemu súdu.

Dokonca mnoho kresťanov a cirkví sa vôbec nezaťažuje poslušnosťou voči Bohu. Veselo si žijú v hriechu neposlušnosti. Neexistuje malá alebo veľká neposlušnosť. Mnohí predstavitelia cirkví neposlúchajú evanjelium, robia si a organizujú veci po svojom, vo vlastnej sile a na svoju vlastnú slávu. Nestarajú sa čo je Božia vôľa, ale si presadzujú svoje súkromné ambície vyniknúť. Pekne si ich obhajujú citátmi z Biblie a pritom sú horší ako neveriaci, lebo sa tvária, že sú kresťania, ale pritom milujú hlavne seba a svoj cirkevno spoločenský status. Dokonca tolerujú hriechy v cirkvi, nenapomínajú, nevedú ľudí k skutočnému pokániu, nehlásajú evanjelium Pána Ježiša, ale náboženstvo, cez ktoré manipulujú svoje ovečky. Jediné čo netolerujú je to, ak má niekto iný názor, ktorý by ich status ohrozil. Dokonca ani Božie slovo netolerujú, ak by na základe neho mali zmeniť svoje myslenie, pokoriť sa, zostúpiť z piedestálu svojho statusu. Pre zachovanie svojho postavenia sa dopúšťajú rôznych klamstiev a dokonca spochybňujú autoritu Písma Svätého – Slovo trojjediného Boha Stvoriteľa.

Napomínanie sa v cirkvi

V dnešnej liberálnej dobe a humánneho myslenia je ťažko niekoho napomínať. Dôvodov na napomínanie je mnoho, ale dôvodov, ktoré bránia napomínaniu je ešte viacej. Spomeniem niekoľko:
1. Obava, že sa pri napomínaní niekoho mýlim.
2. Obava, že sa napomínaný urazí a bude sa na mňa hnevať (napomenutie sa obráti proti mne)
3. Mám tak veľkú lásku (humánny postoj), že zásadne nenapomínam.

Myslím, že v cirkvi sa veľa káže, veľa ohovára, ale málo napomína podľa tohto princípu:

Matúš 18:15-18 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Keby fungoval v cirkvi tento princíp napomínania, tak by cirkev rástla k svätosti. Tento princíp v mnohých cirkvách nefunguje, lebo:
1. Členovia cirkvi žijú navzájom v anonymite, sú odcudzení, uzavretí a maximálne sa pozdravia.
2. Predstavitelia cirkvi (pastieri, diakoni, biskupi) sa vôbec nestarajú o svoje ovečky. Stoja na piedestále, sú duchovne oddelení (mnohí aj povýšeneckí) od svojich ovečiek, takže ich ani osobne nepoznajú. Pastoračná služba spočíva len vo vysluhovaní tzv. sviatostí. Robia len veľmi, veľmi základný servis.
3. Je bežné, že tzv. „ kresťania“ vyjdú z kostola a zapália si cigaretu, následne idú na diskotéku, do krčmy alebo za inou zábavou. Predstavitelia cirkví sa uspokojili iba s počtom členov a neriešia, že mnohí členovia v cirkvi ani nie sú v podstate kresťania. Neriešia, že treba im hlásať evanjelium a individuálne sa im venovať, aby prijali Pána Ježiša a zmenili svoj život, aby svetský štýl života zamenili za život modlitby, pokánia a radosti zo spasenia.

Tento princíp napomínania môže používať každý kresťan, nielen vyhradené skupina. Dôležité je, aby cieľom napomínania bolo získať brata (sestru). Nemá byť cieľom odsúdenie a pohoršenie sa. 1Kor 16:14 Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

NAPOMÍNANIE SA VEDIE K SVÄTOSTI. SVÄTOSŤ VEDIE K POZNANIU BOHA.

Hebr 12:14-15 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť; aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých.

Bez napomínania sa neriešia vzťahy, nerieši sa postoj k evanjeliu, nerieši sa falošné náboženstvo a preto sú mnohí kresťania zahorknutí, žijú v zlých vzťahoch a v zmätku náboženstva, ktoré nedáva istotu spasenia z milosti.

Autor: Roman (celé meno autora u správcu webu)

Dátum poslednej úpravy autorom tohoto článku 02.07.2014