V tejto časti uverejňujem Vaše články, úvahy a zamyslenia. V prípade záujmu z Vašej strany mať tu svoj vlastný článok, kontaktujte ma mailom.

 

Umývanie nôh

 

Ev. Jána 13 kap.

Pri zamýšľaní sa nad touto témou nechcem tento pohľad predkladať ako jediný pravdivý. Chcem ho skôr predložiť do diskusie. Pretože problém je veľmi zložitý k pochopeniu a bol predmetom mnohých svárov a nedorozumení medzi bratmi. Všetci máme slobodnú vôľu a nikto nie je povinný viazať sa na výklad iného brata ak zistí, že v jeho výklade je nesúlad so Slovom Božím. Každý je však povinný bez hnevu znášať neúmyselné chyby iných.

Prosil som v modlidbe nášho Pána o požehnanie pri písaní, pretože bez jeho požehnania je zbytočné sa o niečo pokúšať a náš Pán vie, že ja nemám žiaden postranný úmysel napr: predvázať svoje poznanie. Mojím zámerom je iba jedno, trochou prispieť do osvetlenia tak zložitého problému. Boh je ten, ktorý otvára i zatvára zmysel svojich slov a ako Komensky hovorí:“ že kto ostríha zákona Božieho zmocňuje sa i jeho zmyslu a ktorí sú bezbožní, tým je Písmo vo svojich tajomstvách ako zapečatená kniha.“

Náš Pán je ten, ktorý nikomu nedáva poznať celú pravdu. Jednému dá poznať jedno a druhému druhé, aby sme sa jeden nad druhého nepovyšovali, ale aby sme boli jeden od druhého závislí a tak si jeden druhého ctili a vážili, ako aj Písmo hovorí, aby sme v pokore mali jeden druhého za vyššieho od seba./Fil.2,3/

Nejaký čas som chodil do kresťanskej skupinky kde sa pri večeri Pánovej umývali nohy. Vychádzali sme z ev. Jána13,12-15
„ A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo som. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, jako som ja vám učinil, aj vy tak činili.“
Tento výrok Pána J.Krista je tak jednoznačný, že som nikdy nepochyboval o tom, že konáme správne. Chápali sme to jako symbol pokory jedného pred druhým.

Po niekoľkých rokoch som počul kázanie kazateľa Dave Hunta na úplne iné téma ako to naše, ale medzi iným sa stručne zmienil i o umývaní nôh pri večeri Pánovej v niektorých kresťanských zboroch. Jeho pohľad na vec ma vtedy nepresvedčil ale donútil ma zamýšľať sa nad problémom z iného uhľa pohľadu. V nedávnej dobe som veril, že Novému zákonu možno porozumieť poznaním Starého zákona, pretože tam sa všetko dialo predobrazne na naše poučenie./1Kor.10,11/ . Tento názor už teraz odsúvam na druhé miesto. Teraz posudzujem biblické problémy NZ najskôr z následovných troch viet, ktoré sa inak volajú Evanjelium.
že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem
a že bol pochovaný
a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem


Keď Pán Ježíš išiel Petrovi umyť nohy Peter to nechcel dovoliť.
“Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš.“
Všetci učenníci videli, že Pán J.Kristus fyzicky umyl Petrovi nohy. Keď Pán Ježíš hovorí Petrovi, že teraz nevie čo mu učinil , ale potom zvie, tak myslí na nejakú duchovnú vec.Tu je treba zauvažovať čo Pán Ježíš tým myslel, že porozumie tomu až po určitej udalosti ktorá sa má stať. Ktorá to bola udalosť ???
Umývanie nôh je očistný akt. Vieme dobre, že po Poslednej večeri bol náš Pán ukrižovaný, aby každého kto uverí v Neho očistil od jeho hriechov. Osobne som presvedčený, že Pán Ježíš tým myslel na Evanjelium, na naše očistenie od hriechov. Pokúsim sa to dokázať desiatym a jedenástym veršom:
„ Ježiš mu riekol: Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Lebo znal svojho zradcu a preto povedal: Nie všetci ste čistí.“
Keď Pán Ježíš hovorí o Judášovi že nie je čistý, nemyslí na fyzickú čistotu, ale nato ,že Judáš neveril že Pán Ježíš je Boží Syn. Pretože iba viera v Božieho Syna a jeho krv preliatu na kríži nás môže očistiť. Na tomto svete nie je nič iného, čo by nás mohlo urobiť čistými pred Bohom.

Ako ešte vysvetliť 14 verš:
“ Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy“.
Verím,že týmto veršom nie je myslené fyzické umývanie nôh, ale vzájomne sa utvrdzovanie v tom, ako nás Pán J.Kristus na kríži očistil od našich hriechov. Ap.Pavol v 1Kor. 11 kap.od17 verša opisuje priebeh Večere Pánovej v zbore v Korinte a nie je tam ani zmienky o umývaní nôh. Tento spôsob môjho uvažovania je tiež odvodený od rozhovoru P.Ježíša a Samaritánky pri studni./Jan 4 kap./
„Ježiš odpovedal a riekol jej: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť;ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky; ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života.“
Pán Ježíš tu zasa nemyslí na fyzickú vodu, ale na Evanjelium, ktoré jediné nám môže dať večný život. Podobne Pán Ježíš hovorí v / ev.Jan 10kap./
„ Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde“.
Pán Ježíš samozrejme nie je dverami, ale ukazuje na to, že iba cez vieru v Neho, ako Božieho Syna môžeme byť zachránení.

Týmto svojim postojom nechcem znevážiť bratov a sestry, ktorí si fyzicky umývajú nohy. Snažil som sa len hlbšie zamyslieť nad týmto problémom.

Napísal 22.7.2007; Bača František; 02334 Kysucký Lieskovec 53

 


Tento článok je voľne šíriteľný len v nezmenenej forme a obsahu a je pôvodným textom jeho autora.

Dátum poslednej úpravy autorom tohoto článku 22.07.2007