DEJINY KRESŤANSTVA

Snažil som sa o zachytenie a upozornenie na udalosti v histórii kresťanstva v Európe, ktoré boli príčinou nasmerovania chápania ľudí tej doby až po dnes, ktoré viedli k dnešnému stavu náboženských cirkví. Keďže neoddiskutovateľný vplyv, na ktorý je i patrične "hrdá", mala na tento vývoj v prvom rade rímska katolícka cirkev, nemôžem sa vyhnúť pohľadu na katolicizmus, pápeženstvo, Rím, Vatikán, vo vzťahu k protestantizmu, pravosláviu, východným a západným náboženstvám a kresťanstvu dnešných dní vôbec.

Mojím cieľom nie je vnášanie rozkolu do akýchkoľvek denominácií a vzťahov medzi nimi, ale čo najobjektívnejšie sa pozrieť na vznik kresťanských cirkví dnešného sveta. Iste, môj pohľad nebude zahŕňať úplne všetky aspekty a dejinné udalosti, ktoré mali akýkoľvek vplyv na formovanie kresťanstva. To sa ani nedá, nie som historik ani teológ preferujúci svoju domovskú náboženskú cirkev. Pri písaní tohoto stručného pohľadu som sa opieral o mne dostupnú literatúru, poznatky historikov a prax dnešných cirkví.
Autor


Roky 33-66

Kresťanstvo 33-66
 • Nazorejská sekta
 • Helénisti
 • Zákon u pohanov
 • Sexuálna čistota
 • Kristovci, kresťania
 • Synkretizmus
 • Claudiov Edikt
 • Gnosticizmus
 • Eschatológia
 • Misijná činnosť
 • Modlárstvo
 •  


  Roky 67-399

  Kresťanstvo 67-125
 • Bohoslužobné nádoby
 • Hierarchia
 • Nástupníctvo
 • Svätená voda
 • Kresťanstvo 126-155
 • Gnosticizmus
 • Omša
 • Pôst
 • Sviatosť oltárna
 • Veľká noc
 • Kresťanstvo 156-202
 • Gnosticizmus
 • Hriech, odpustenie
 • Latinčina
 • Liber Pontificalis
 • Montana
 • Omšové rúcho
 • Polykarp
 • Posvätné nádoby
 • Pôsty
 • Veľká noc
 • Zelený štvrtok
 • Kresťanstvo 203-250
 • Dobrovolné odstúpenie
 • Dvojpapežstvo
 • Hierarchia
 • Kartágo
 • Kuriózna voľba
 • Odpustenie hriechov
 • Origen
 • Posvätné nádoby
 • Prenasledovanie
 • Smrť martýrov
 • Kresťanstvo 251-304
 • Exkomunikácia
 • Kacírstvo
 • Krst
 • Manichizmus a Mitra
 • Papa, otec,pápež
 • Prenasledovanie
 • Relikvie svätých
 • Rímska synoda
 • Kresťanstvo 305-352
 • Arianizmus
 • Edikt Milánsky
 • Heraklius
 • Koncil v Nicei
 • Lateránska synoda
 • Lateránsky palác
 • Monsignori
 • Pálium, rúcho
 • Strážcovia hrobu Petra
 • Kresťanstvo 353-399
 • Arianizmus
 • Bazilika v Eskviline
 • Celibát
 • Dvojpapežstvo
 • Fukcionársky absolutizmus
 • Hieroným
 • Koncil v Carihrade
 • Panna Mária Snežná
 • Papa, otec,pápež
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 400-498

  Kresťanstvo 400-440
 • Birmovka
 • Celibát
 • Islám
 • Mária Snežná
 • Milánska synoda
 • Nestorius
 • Pascal
 • Pelágius
 • Posledné pomazanie
 • Prvenstvo Ríma
 • Relikvie
 • Veľká noc
 • Kresťanstvo 441-498
 • Apokryfy
 • Arianizmus I.
 • Arianizmus II.
 • Dvojpapežstvo
 • Hromnice, Luperkálie
 • Kresťanstvo vo Francúzsku
 • Modlárstvo
 • Monofyzitizmus
 • Nestoriáni
 • Obnova chrámov
 • Snem v Efeze
 • Vyslanec, nuncius
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 499-590

  Kresťanstvo 499-532
 • Arianizmus
 • Dvojpapežstvo
 • Chudobince
 • Jurisdikcia
 • Monte Casino
 • Obdobie jednoty
 • Prvý kresť. kalendár
 • Simónia, svätokupectvo
 • Socha sv. Petra
 • Urbe Condita
 • Kresťanstvo 533-555
 • Chalcedónsky snem
 • Kancel
 • Simónia, svätokupectvo
 • Vodovod
 • II. Carihradský koncil
 • Kresťanstvo 556-590
 • Longobardi
 • Majetok cirkvi
 • Misia do Anglie
 • Monte Casino
 • Mor
 • Mor a cholera
 • Relikvie
 • Simónia, svätokupectvo
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 591-715

  Kresťanstvo 591-625
 • Deň sv Marka
 • Gregoriánske omše
 • Hierarchia
 • Chrám panny Márie
 • Islám
 • Liber regulae Pastoralis
 • Nunciatúra
 • Očistec
 • Panteón
 • Procesie
 • Sacramentum Gregorianum
 • Scola Cantorum
 • Simónia, svätokupectvo
 • Kresťanstvo 626-663
 • Dvojpapežstvo
 • Ius Asyli
 • Mohamed, vznik Islámu
 • Páliá, svätenie zvierat
 • Pápežská pokladnica
 • Renovácia chrámov
 • Sviatok "povýšenia sv.Kríža"
 • Teodorova bazilika
 • Typus
 • Výzdoba chrámov
 • Kresťanstvo 664-715
 • Anathema
 • Budovanie svätyní
 • Papeži z východu
 • Trullský snem
 • III. Carihradský koncil
 • 21-dňový pápež
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 716-844

  Kresťanstvo 716-741
 • Damascén
 • Druhé Božie prikázanie
 • Islám, mohamedáni
 • Longobardi
 • Modly
 • Monte Casino
 • Rímska synoda
 • Sochy, obrazy, rytiny
 • Sviatok "Všetkýchsvätých"
 • Kresťanstvo 742-795
 • Dedičstvo sv. Petra
 • Exkomunikácia
 • Hierarchia
 • Nicei II. koncil
 • Papežom nebiskup
 • Papež i kráľ
 • Patrimonium sancti Petri
 • Pipin Krátky
 • Rímska synoda
 • Kresťanstvo 796-844
 • Bazilika sv. Marka
 • Kľúče od hrobky sv. Petra
 • Korunovácia cisára papežom
 • Nariadenie popravy pápežom
 • Nepokoje v Ríme
 • Politický vplyv
 • Prístav v Ostii
 • Svätá rímska ríša nemeckého národa
 • Školstvo
 • Vojnová korisť pre papeža


 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 845 - 955

  Kresťanstvo 845-858
 • Spory pri zmene voľby pápeža
 • Arabskí moslimovia
 • Saracéni
 • Bazilika sv. Petra
 • Urbs Leonina
 • Mariánsky pápež
 • Sviatok nanebovstúpenia panny Márie
 • Ján VIII. muž či žena?
 • Zlatá koruna, Tiara
 • Kresťanstvo 859-900
 • Carihradský patriarcha Focius
 • Cyril a Metod
 • Hlaholika
 • Lambert zo Spoleta napadol Rím
 • Bazilios
 • Libellus satisfactionis
 • Pápež kupuje mier
 • Vynútená prísaha nie je záväzná
 • Politické rozhodnutie pápeža
 • Focius
 • Celibát
 • Používanie slovanskej liturgie
 • Vznik slova "Cardinál"
 • Zavraždenie Jána VIII.
 • Monte Cassino
 • Kobylky napadli Taliansko
 • Arnulf odmieta pápežove korunovanie
 • 16 ročný patriarcha
 • Pápež Formosus
 • Neomylnosť pápežov
 • Súd s kauzou Formosus
 • Zohavenie mŕtvoly pápeža
 • Uškrtenie Štefana VII.
 • Zavraždenie Romanusa II.
 • Kresťanstvo 901-955
 • Berengár
 • Temný stredovek
 • Smilstvá Sergeja III.
 • Rozdelenie cirkvi na východe
 • Porážka saracénov
 • Marozia snovateľka intríg
 • Hugo Lombardský
 • Alberich určuje pápeža
 • Morálka duchovenstva
 • Snahy o potlačenie zhýralosti kňazov
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 956 - 1009

  Kresťanstvo 956-974
 • 19-ročný pápež
 • Lombardská železná koruna
 • Obvinenie Jána XII.
 • Lev VIII. kontra Benedikt V.
 • Zvon menom Ján Krstiteľ
 • Biskupské insígnie
 • Evanjelizácia v Čechách a Poľsku
 • Biskupstvo pražské
 • Kresťanstvo 975-1009
 • Majolus odmieta byť pápežom
 • Evanjelizácia v Maďarsku
 • Biskup pražský
 • Hrob cisára v bazilike sv. Petra
 • Ján XV. či XVI.?
 • Pápež si privlastňuje majetok
 • Kanonizácia svätých
 • Prvý nemecký papež
 • Prvý francúzsky papež
 • Korunovanie Štefana, uhorského kráľa
 • Arcibiskupstvo v Ostrihome
 • Králi, zástupci papeža
 • Apoštolský kráľ
 • Sviatok "Všechsvätých"
 • Odstúpenie Jána XVII. (XVIII.)
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 1010 - 1061

  Kresťanstvo 1010-1032
 • Bocca di porco
 • Obsadenie Jeruzaléma sultánom Hakenom
 • Prvá križiacka výprava
 • Kráľ Henrich
 • Saracéni na Sardínii
 • Svätoštefanská katedrála
 • Do zvolenia za pápeža nebol ani kňazom
 • Pápež odsudzuje k smrti
 • Kresťanstvo 1033-1061
 • Osemnásťročný pápež
 • Pápež predal svoju funkciu
 • Trojpapežie
 • Grotta Ferrata
 • Egisheim von Dachsburg
 • Pápež v Bratislave
 • Biskup Wolfgang
 • Transsubstanciácia a Berengár
 • Normani
 • Michal Cerularius
 • Aja Sofia
 • Henrich III.
 • Hildebrand
 • Gebhard z Eichstadtu
 • Peter Damiani
 • Biskupstvo v Ostii
 • Tiara
 • Biskup z Velletrie
 • Gerhard arcibiskup florentský
 • Synoda v Lateráne
 • Návrat Berengára
 • Transsubstanciácia
 • Credo
 • Robert Guiscard
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 1062 - 1099

  Kresťanstvo 1062-1085
 • Pápežské dvojvládie
 • Honorius II.
 • Pokrvné príbuzenstvo v manželstvách
 • Lenné feudálne právo
 • Investitúra
 • Kňazom za žold
 • Hildebrand ako Gregor VII.
 • Posledné potvrdenie vo funkcii vladárom
 • Uzákonenie celibátu
 • Spor o investitúru
 • Synoda vo Wormse
 • Bula "Audistis
 • Snem v Augsburgu
 • Rudolf Švábsky kráľom
 • Protipápež Klement III.
 • Útek Gregora
 • Robert Guiscard
 • Znásilňovanie, zabíjanie a pustošenie v Ríme
 • Kresťanstvo 1086-1099
 • Synoda v Piacenze
 • Peter Amiensky
 • Zasvätenie soboty Márii
 • Prvá križiacka výprava
 • Peter Amiensky
 • Gautier Sans-Avoira
 • Rabovanie križiakov
 • 4000 mŕtvych
 • Útoky na židov
 • Dobytie Jeruzaléma
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 1100 - 1145

  Kresťanstvo 1100-1118
 • Opis intronizácie
 • Zmluva v Sutre
 • Regálne právo
 • Pevnosť Trebicum
 • Privilegium
 • Kresťanstvo 1119-1130
 • Gaeta
 • Synoda v Capui
 • Rím ako hriešny Babylón
 • Odsúdenie Gregora Kalixtom
 • Snem vo Wormse
 • Pactum Calixtianum
 • Wormský konkordát
 • IX. všeobecný koncil
 • Simónia, konkubinát
 • Prvý kláštor premonštrátov
 • cisteriánska rehoľa
 • Treuga Dei
 • Boje o Svätú zem
 • Traja kandidáti na pápeža
 • Lamberta, biskup z Ostie
 • Kardinál Saza
 • Teobald "Bocca di Pecora"
 • Kresťanstvo 1131-1145
 • Lothar Saský
 • Dvaja pápeži v ten istý deň
 • Bernard opát kláštora Clairvaux
 • Synoda v Clermonte
 • X. všeobecný koncil
 • 30 disciplinárnych kánonov
 • Tretí a siedmy kánon
 • Arnold z Brescie
 • 80 pastierskych listov
 • Malachiášove listy
 • Spor o majetky a svetskú moc
 • "Prvý komunistický agitátor"
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   


  Roky 1146 - 1216

  Kresťanstvo 1146-1159
 • Obnova rímskeho senátu
 • sv. Bernard v Ríme
 • Pápež - Knieža sveta
 • II. Križiacka výprava
 • Udelenie odpustkov
 • Marianizmus
 • De Consideratione
 • Sála A CROCE GRECO
 • Pápežom angličan
 • Interdikt
 • Korunovácia Barbarossu
 • Cisárske práva
 • Kresťanstvo 1160-1216
 • Mier so sicílskym kráľom
 • Guelfi a Ghibelini
 • Dvojpápežie
 • Cisárovná Rímskej ríše
 • Porážka Fridricha Barbarossu
 • III. Lateránsky koncil
 • Spor o majetok cirkvi
 • Lyonskí chudobní
 • Zrod inkvizície
 • Obsadenie Jeruzaléma
 • III. Križiacka výprava
 • Reichstag Christi
 • Richard - Levie srdce
 • Korunovácia cisára a cisárovnej
 • Proti rozvodom
 • Magna Charta Liberatum
 • IV. Križiacka výprava
 • Križiaci dobyli Carihrad
 • Latinské cisárstvo
 • Detská križiacka výprava
 • Františkáni, Trinitári
 • IV. Lateránsky koncil
 • Inkvizičná stratégia
 • Transsubstanciácia
 • Závery koncilu
 • • Späť na prehľad podľa hesiel

   

   


   

  Prosba

  Pri písaní tohoto stručného prehľadu z kresťanských dejín som si dával obzlášť veľký pozor, aby som mal všetky uvedené skutočnosti podložené inými zdrojmi. Som však človek omylný, tak ako každý iný. Mohlo sa preto stať, že som vo výnimočnom prípade uviedol niečo, čo som zle pochopil či zle reprodukoval. Prosím Vás preto o zhovievavosť pri zistení takéhoto závažného nedostatku a o upozornenie na neho. Po overení si oprávnenosti námietky uvediem veci na pravú mieru v čo najkratšom možnom čase. Písať môžete na mail uvedený v kontaktoch alebo reagovať v časti "fórum". Ďakujem.