Dvoj-pápež

Týmto prehľadom nechcem poukázať na morálku v "najvyšších" kruhoch pápežskej dynastie, ale na prekvapujúci záver, že moc odovzdávania "kľúčov" (postupnosť od apoštola Petra po dnes) bola viackrát prerušená, de facto ak by aj do okamihu exkomunikácie existovala (čo sa podľa Písma Svätého nedá dokázať), vzájomnou exkomunikáciou dvoch súčasne pôsobiacich pápežov bola zrušená. Pozrime sa najskôr na dôkaz, že moc Petra sa podľa Kódexu kanonického práva RKC odovzdáva.

 

Kán. 331 - Biskup rímskej cirkvi, v ktorom pretrváva úloha, ktorú Pán zveril jedine Petrovi, prvému z apoštolov, a ktorá sa odovzdáva jeho nástupcom, je hlava kolégia biskupov, zástupca Krista a pastier celej Cirkvi tu na zemi;

 

Teraz sa pozrime na ďalšiu závažnú skutočnosť, a to, že pápežove rozhodnutie je (opäť podľa Kódexu kanonického práva RKC) neodvolateľné:

 

Kán. 333 - § 3. Proti rozsudku alebo dekrétu Rímskeho veľkňaza niet odvolania ani rekurzu.

 

Čo je ešte horšie, stalo sa, že pápeži exkomunikovali nielen seba navzájom, ale aj všetkých protivníkových prívržencov. Tak prakticky znegovali nielen klérus, ale aj laikov, a tá cirkev, ktorá mala byť nepremožiteľná, prakticky prestala existovať.

 

Možno si teraz položíte otázku a odpoviete si zároveň: Tento prípad nemohol nastať, lebo vždy bol jeden z dvoch pápežov ten pravý a tak exkomunikácia toho druhého nebola funkčná! Tu si dovolím oponovať. Uvedenie do biskupského úradu sa podľa Písma dialo voľbou a vložením rúk. Pápež, nech si už funkciu vyzdvihol na základe monarchicko - hierarchického princípu akokoľvek, bol vo svojej podstate vždy iba biskupom, ktorý sa určoval vkladaním rúk, pri voľbe. Nuž tak sa ľahko mohlo stať, že jedna časť "oprávnených voličov" vložila ruky na jedného kandidáta a druhá na druhého. Obidvaja tým pádom boli volenými biskupmi zo všetkými právomocami, ktoré im v tejto službe patria.

 


Pri zostavovaní tejto tabuľky som použil tieto zdroje:

- Dejiny pápežov; str. 180; MUDr. Pavol Timko, Banská Bystrica 1944; vydavateľ J. Havelka
  Nihil obstat. Dr. Augustin Dokupil m.p. censor dioc.
  Num. 3.915/1943
  Imrimatur Andreas m.p. Episcopus., 23. decembra 1943.
- Dialóg o ekuménii, Dušan Seberíni 1998
- KKC SsV Trnava 1999
- KKP elektronická forma

 

Dvojpápežstvo

 

Prehľad období vlády dvoch pápežov súčasne
1 Kalixtus 217 - 222 Hypolit 217 - 221 Hypolit napokon uznal Kalixtusa za jediného pápeža a ten mu odpustil.
2 Kornélius 251 - 252 Novatian 251 Kornélius vyobcoval Novatiana z cirkvi, ale ten si založil svoju vlastnú cirkev
3 Liberius 352 - 366
Felix II. 355 - 358 Liberius bol zvolený prvý, ale v Ríme považovali za právoplatného Félixa II.
4 Damasus 366 - 384
Ursicinus 366 367
Dvojvoľba
5 Bonifatius 418 - 422
Eulalius 418 - 419 Dvojvoľba
6 Symmachus 498 - 514
Laurentius 498 - 506
Dvojvoľba
7

Pavol I. 757 - 767

Konštantin II. 767 - 768
Konštantína oslepili a o tri dni umrel na mŕtvicu
8 Štefan IV. 768 - 772
Filip 768 Filip na tlak ľudu ustúpil a na tróne ostal Štefan IV.
9 Benedikt III. 855 - 858
Anastasius 855
Anastazius dal Benedikta uväzniť ale po dvoch dňoch bol zosadený.
10

Ján XII. 956 - 964

Benedikt V. 964

Lev VIII. 963 - 965
Ján bol vysvätený za kňaza i biskupa vo svojich 19 rokoch súčasne
11 Benedikt VI. 972 - 974

Bonifatius VII. 974;

984 -985

Dvojpápežstvo prešlo do trojpápežstva (Ján XV.)
12 Gregor V. 996 - 999
Ján XVI. 997 - 998
Ján XVI. vlastným menom Ján Filogata
13

Benedikt VIII.

1012 - 1024

Gregor VI. 1012 - 1013
Gregor vyhnal Benedikta z Ríma, ten sa vrátil za podpory Henricha II.
14

Benedikt IX.

1032 - 1045

Silvester 1045
Gregor VI. 1045 - 1046
15 Mikuláš II. 1059 - 1061
Benedikt X. 1058 - 1059
"Neschválený" Benedikt bol exkomunikovaný z cirkvi
16

Alexander II.

1061 - 1073

Honorius II.

1061 - 1071

Obidvaja súčasne boli v Ríme, kým ich obidvoch nevyhnal knieža Gotfried
17

Gregor VII. 1073 - ...

Viktor III., ...

Urban II., ...

Paschalis II. ... -1118

Klement III.

1080 - 1100

Dvojvláda trvala 20 rokov
18 Inocent II. 1130 - 1143
Anakletus II. 1130-1138
Dvojvláda trvala 8 rokov
19

Viktor IV. 1159 - ...

Paschalis III., ...

Kalixtus III., ...

Inocent III., ... - 1180

Alexander III.

1159 - 1181

Dvojvládie trvalo 21 rokov a pápeži sa vzájomne exkomunikovali z cirkvi
20

Ján XXII.

1316 1334

Mikuláš V.

1328 - 1330

Mikuláša vyobcoval z Cirkvi spolu s cisárom Ľudovítom
21

Urban VI. 1378 ...

Bonifác IX., ...

Inocent VII., ...

Gregor XII., ...

Martin V. ...1431

Klement VII. 1378-1394

Bendikt XIII.

1394 - 1417 / 1423

Klement VIII.

1423 - 1429

Benedikt XIV.

Papeži vzájomne exkomunikovali nielen svoje osoby, ale aj všetkých protivníkových prívržencov. Dvojvláda trvala 31 rokov a potom prešla do trojvlády.

Alexander V. 1409 - 1410

Ján XXIII. 1410 - 1415

22

Eugenius IV.

1431 - 1447

Mikuláš V. 1447 - 1455

Félix V.

1439 - 1449

Desaťročná dvojvláda