Hľadaj na týchto stránkach

Zaujímavé články 

 

 

 

Slovom a zvukom 

 

 

 

 

 

 

Články - úvahy• Kde sú zosnulí?
• Desatoro
• Dedičný hriech
• Duchovné cvičenia
• Krst
• Celibát
• Sviatky
• Potopa
• Polygamia
• Istota spásy

 

 

 

 

Biblia - on line verzie
 

Roháčkova Biblia

 

 

 

 

Biblia kráľa Jakuba 1611

 

 

 

 

Kralická Biblia 1613

 

 

 

 

Preklad NZ Miloša Pavlíka

 

 

 

 

 

Milí priatelia

Vitajte na kresťanských stránkach. Cieľom webu je šírenie dobrej zvesti nášho Pána Ježiša Krista, Evanjelia, Novej Zmluvy v správnom znení tak ako je v Písmach uvedené. Z kontextu tohoto zámeru vyplýva i poukazovanie na chybné závery, učenia, ktoré nie sú v súlade s uvedenými pravdami v živom Slove Božom, ktorým je Biblia. Praktický život kresťanov, a tých, ktorí sa za nich považujú, neraz svedčí o tom, že Písma a pravdy v nich nepoznajú a spoliehajú sa na rôzne náboženské smery.

I keď sa budem snažiť čo najmenej používať výtky a konkrétne názvy denominácií, v niektorých prípadoch bude nemožné sa pomenovaniu istých náboženstiev a siekt vyhnúť. Rozhodne mi nejde o vnášanie rozkolu medzi jednotlivé cirkve, iba o čo najčistejší pohľad na Písmo Sväté, a na to čo by sme mali podľa Božej vôle činiť na ceste k vlastnej osobnej spáse.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.

 

 

Základné kamene kresťana

 

 

 

  • Iba jediný Boh
  • Iba jeden jediný Spasiteľ
  • Iba jedna jediná a dostačujúca obeť
  • Iba jedna Pravda - Slovo - Písmo Sväté
  • Iba jedna viera
 
 
 
 
Jediný Boh. Na svete existuje tisíce náboženstiev a niektoré majú i viacero svojich bohov. Je to v rozpore s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove. Čo viac, varuje nás pred tým, aby sme sa neobracali k nikomu inému, ale iba k Nemu.
 
Jediný Spasiteľ. Aj keď Pána Ježiša predkladajú viaceré náboženské smery vo svojich obradoch ako Mesiáša a Spasiteľa, nikdy o ňom nehovoria ako o Bohu, ktorý prišiel na túto zem. Vždy ide o predstavu akéhosi "boho-človeka" a ľuďom je viac predkladané, že Jeho človečenská podstata a učenie o Láske a odpúšťaní bolo hlavným cieľom Jeho pôsobenia na tejto zemi.  Čo viac, zobrazovaný ako mimino v rukách svojej mamy je ľuďom podsúvaná predstava o Jeho malosti na rozdiel od veľkosti Jeho matky. Zabúda sa učiť, že Pán Ježiš prišiel hlavne preto, aby naplnil Zákon, aby urobil zadosť Božej absolútnej spravodlivosti a tým dovŕšil spasiteľské dielo!
 
Jediná obeť. Dnes a denne vidíme v náboženstvách sveta, ako ľudia prinášajú dary, obete rôznym bohom a božstvám. Žiaľ, tieto dary a obete sa prinášajú dnes a denne i v našich kostoloch a vyhlasuje sa to ako pravé učenie Evanjelia. Tým vlastne človek popiera dostatočnú obetu Pána Ježiša na Golgote, kedy zvolal: "Dokonané je!" Treba si uvedomiť, že kto neprichádza pod kríž ako ten, ktorý nemá v rukách nič, ale naopak chce sám svojim pričinením dosiahnuť spásu, ten popiera dostatočnú obeť a večný život nedosiahne. Akékoľvek popieranie dostatočnosti obete na kríži robí z Boha klamára keď Ten hovorí: Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy ... a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem ... kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
 
Jedine Písmo. Áno, samotné Písmo samo o sebe dokázalo a dnes a denne dokazuje, že je pravdivé. Jeho obsah je dostatočný na to, aby človek našiel Boha, našiel cestu ku spáse a do večného života. Ten čo Písmo mení, dopĺňa, považuje ho za nedostatočné a Boha ako jeho autora, ktorý viedol inšpirovaných pisateľov jednotlivých jeho častí, tak stavia do pozície nie všemocného (pretože Jeho dielo - Slovo), je podľa takéhoto "veriaceho" nedostatočné. Naopak, kresťania, ktorí poznajú Písma vedia, že sú pravdivé a nemenné. Iste, po stáročia sa Ho satan pokúšal napadnúť a zničiť. Boly vydané preklady, ktoré boli pozmenené, dopĺňané. Vždy sa však zachovali preklady z pôvodných jazykov, ktorých pravosť napokon potvrdil nález starých zvitkov v Kumráne.
 
Jedine viera. Prísť k Bohu, získať spasenie sa dá jedine vierou. Jedine vierou si uvedomíme náš skutočný stav v Božích očiach. Jedine vierou v Pravdu Božieho Slova budeme schopní priznať svoju hriešnosť, nemohúcnosť a požiadať o milosť! Jedine ak uveríme, že Pán Ježiš zomrel zástupnou smrťou za nás, môžeme Ho požiadať, aby aj nás priradil k tým, za ktorých na kríži mrel. Lebo nie všetci budú spasení, slová o tom, že dal svoj život za "Mnohých", aby "Všetci boli spasení" sú ďalej podmienené vierou. Osobnou, úzko spojenou s Pánom Ježišom Kristom, nejde o zástupné spojenie skrze svätých, cirkev, jej vodcov a náboženské obrady! Viera je špecifický fenomén, ktorý hovorí o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré sú našimi zmyslami nehmatateľné, ale na základe logiky a prísľubov sú istotou hraničiacou s absolútnou hodnotou 100%. Jedine vierou sa dá prísť k Bohu, vierou tak úprimnou, akú má napríklad dieťa v istoty u svojich rodičov.

 


 

Slovo na mesiac september 2017Pokušenie naše každodenné

 

1 Timoteovi 6:11 Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou.
12 Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.

 

Dnešné deti sú presne také isté ako deti za čias Mojžiša, Davida alebo Izaiáša. Veľkú časť svojho dňa trávia hraním sa. Aj archeologické nálezy dokumentujú rôzne podoby hračiek, dnes máme aj múzeá, kde nájdeme hračky našich babičiek, pradedov a ich predchodcov. V mojom detstve pochopiteľne nebol taký výber hračiek ako je dnes, aj keď hračkárstva už existovali a boli to najnavštevovanejšie obchody rodín s deťmi.

Okrem plastovej tatrovky, ktorá bola absolútnym hitom dlhé roky, som mal rôzne stavebnice, vláčik, náradie, viac či menej prepracované zdrobneliny rôznych skutočných vecí tej doby. Ako každé iné dieťa mal som aj veci, ktoré sa hračkami nedali vôbec nazvať a predsa som sa s nimi vyhral celé hodiny. Napríklad taký magnet. Fascinujúce na ňom bolo, že v sebe ukrýval silu bez toho aby doň viedla šnúra od zástrčky. Mal som ich viacero a vzájomné pôsobenie medzi nimi, ktoré spôsobovalo ich pohyb bolo pre mňa úžasné.
 
Žijeme vo svete a ten ako vieme je pod panstvom diabla. Bojuje proti svojmu oponentovi Bohu a snaží sa čo najviac ľudom zabrániť prísť k Nemu. U neveriacich sa snaží dosiahnuť, aby ľudia nemali čas Boha hľadať, namiesto obrazu Boha ponúka ľuďom jeho náhradu, ktorá vyzerá ako Boh, ale nie je to Boh. Keď už človek začne hľadať Stvoriteľa, zaobaľuje svoje lži do Jeho pravdy takže človek neplní vôľu Otca, ale vôľu diabla. U tých, ktorí Boha nehľadajú používa všetky dostupné nástrahy a lákadlá sveta, aby im ani nezišla na um myšlienka na Spasiteľa. Že sa mu to darí je očividne jasné, stačí sa poobzerať po svojom okolí, kde sa ľudia ženú za zábavou, potešením, peniazmi a zážitkami.

Obrátený človek to nemá o veľa ľahšie, tu sa diabol snaží znepríjemniť ich život a čo viac, ak veriaci zlyhá, okamžite na neho žaluje u Boha. Pravda je, veriaci nepríde o spasenie, ale môže do večnosti vojsť ako slabo hospodáriaci sluha s „talentami“, ktorý nevydal všetko svoje úsilie na to, aby majetok zverený Bohom zhodnotil na maximum. Preto na veriacich číha pokušenie na každom kroku. Zvyčajne začne hlodať červík pokušenia v prvotnej myšlienke a od nej je len krôčik k uskutočneniu hriechu. Ako z toho von? Ako odolať? Jedni radia, odolávaj hriechu a nemysli na pokušenie. Skúsili ste to niekedy?

Príklad. Keď si na stôl v kuchyni dáme tortu a povieme si, nemôžem si dať, zavrieme oči a budeme sami seba presviedčať, že na ňu nebudeme myslieť, tá torta tam stále bude. Ak odbehneme do obývačky, pustíme si televízor, tá torta tam stále bude. Raz sa do tej kuchyne vrátime a tá torta tam stále bude! To nie je riešenie. My musíme to pokušenie opustiť, vyhodiť ho preč alebo od neho utiecť. Niekedy je to nad ľudské sily.

Riešenie. Diabol a Boh sú ako dva magnety nastavené tak, že sa vzájomne odpudzujú. My sme tretí magnet. Uprostred nich. Máme dve strany, ktoré majú opačnú polarizáciu. K jednému z tých dvoch magnetov (diabol, Boh) nás to priťahuje, naopak vo vzťahu ku druhému odpudzuje. Ak teda príde pokušenie od magnetu diabol, musíme byť nastavený tak, aby k tej strane z ktorej prichádza pokušenie sme boli otočení tou odpudzovanou plochou. Tým automaticky nastavíme druhú stranu, ktorá nás ťahá k druhému magnetu, Bohu.

V Písme sa píše, že Boh nedopustí, aby sme boli skúšaní nad naše možnosti. Ruku na srdce, koľkokrát sme ani v takých skúškach neobstáli, diablovi urobili radosť a Boha zarmútili. Skúsme vyskúšať princíp troch magnetov a keď príde pokušenie naše každodenné, obráťme sa k Bohu. Potom sa verše o skúške nad naše možnosti stanú realitou a my obstojíme.

 

 

Autor webu, foto Digitalwunder www.pixabay.com


Vstúpiť do archívu Slova na mesiac

 

 

Hore 

Domáca dielňa

 
V časti »Z domácej dielne«nájdete:
 
Čím je pre skutočne veriaceho Biblia a prečo je tomu tak.

Rozsiahlejší článok o tom, kde sa nachádzajú tí, ktorí už nie sú medzi nami a čo všetko je pred nás kladené na ceste k večnosti.

Pomerne jednoduchý prehľad dejín kresťanstva v Európe a na blízkom východe.

Zamyslenie sa nad apokryfmi, nad tým čo pre nás v dnešnej dobe znamená desať Božích prikázaní, ako je to s incestným vzťahom dnes a ako to bolo na počiatku.

Čo je to dedičný hriech, ako vznikal NZ, čo to o celibáte, o dnes tak propagovaných duchovných cvičeniach, čo znamená krst a sviatok v živote veriaceho, ako je to skutočne so súrodencami Pána Ježiša a prečo si je každý skutočne veriaci istý spásou a večným životom.autor webu


Copyright © 2006-2017 pavel - Design by krestan.info & jacob & friends, foto autor webu a Robert Čulka