Z DOMÁCEJ DIELNE

 

Desatoro

 

Desatoro je známe takmer každému človeku. Mnoho ľudí ho považuje iba za akýsi morálny kódex, ktorý by mal človek dodržiavať a doslovné znenie platilo iba v čase Starého Zákona. Boh v Písme je však nadčasový, preto pre veriacich i neveriacich platí „desatoro“ i dnes.

Nasleduje prehľad veršov, týkajúcich sa „Desiatich Božích prikázaní“ pre človeka, ktoré nájdeme v Písmach. Uvedené biblické citáty sú z Pentateuchu (5 kníh Môjžišových), ktorý je prvou časťou Starého Zákona. Z kníh Exodus (2. Mojžišova) a Deuteronomium (5. Mojžišova).

 

 

 

 

 

Verše sú takmer identické gramaticky, a úplne identické významovo, čo sa už nedá povedať o ich uvedení v KKC s ktorými ich budem porovnávať. Prečo je rozdiel už v tak základnom učení, ako je Desať Božích prikázaní sa dá vysvetliť jedine úmyselným činom, ktorý iba potvrdzuje nadradenosť učenia človeka nad učením a príkazmi Boha v Jeho Slove, ktoré Písmo obsahuje.

Pre porovnanie uvádzam pohľad a prezentáciu „desatora“ najrozšírenejšej cirkvi v Európe. Táto cirkev si výklad a citáciu prispôsobila svojim potrebám, je len na Vás, koho verziu ste ochotní akceptovať. Či Božiu, alebo ľudskú.

Božie Slovo písané kurzívou je z prekladu Písiem, ktoré preložil z pôvodných jazykov prof. Jozef Roháček r. 1951.
Citácie z Katechizmu Katolíckej Cirkvi /KKC/; pochádzajú z prekladu latinského originálu Catechismus Catholicae Ecclesiae, Vatikán 1997.
Červeným písmom som zvýraznil rozdiely medzi Písmom a KKC.

Prvé prikázanie

Exodus 20:2 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. 3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou.

Deuteronomium 5:6 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. 7 Nebudeš mať iných bohov predo mnou.

KKC str.513-525 Prvé prikázanie je rozdelené na viacero príkazov./
1. "Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu slúžiť".
2. "Jedine jemu sa budeš klaňať".
3. "Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa".
4. "Neurobíš si kresanú modlu".
„Ja som Pán, Tvoj Boh ktorý Ťa doviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva, nebudeš mať iných bohov okrem mňa!
 
Písmo sväté Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im kľaňať a ani ich uctievať!“ (Ex 20,2-5) „Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ (Mt 4,10)

Druhé prikázanie

Exodus 20:4 Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6 a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.
Deuteronomium 5:8 Neučiníš si rytiny nijakej podoby vecí, ktoré sú na nebi hore ani tých, ktoré sú na zemi dole, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. 9 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh revnivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch ešte i na treťom i na štvrtom pokolení tých, ktorí ma nenávidia, 10 a činím milosť tisícim, tým, ktorí ma milujú a ktorí ostríhajú moje prikázania.

KKC druhé prikázanie v Ex 20:4-6, Deut 5:8-10 ignoruje s tým, že je to vlastne vysvetlené v prvom!

Tretie prikázanie

Exodus 20:7 Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.
Deuteronomium 5:11 Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.

KKC str. 525 /Druhé prikázanie/ Nevezmeš meno Pána, svojho Boha nadarmo (Ex 20,7; Dt 5,11) Otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať...“ No, ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte!“ (Mt 5,33-34)

Štvrté prikázanie

Exodus 20:8 Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. 9 Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. 10 Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Deuteronomium 5:12 Ostríhať budeš deň soboty, aby si ho svätil, tak ako ti prikázal Hospodin, tvoj Bôh. 13 Šesť dní budeš pracovať a budeš konať hocijakú svoju prácu.

KKC str. 530 /Tretie prikázanie/ „Spomeň si na sobotný deň, aby si ho zasvätil. Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu“. (Ex 20,8-10)
„Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou“. (Mk 2,27-28)

Piate prikázanie

Exodus 20:12 Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžily tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh.

Deuteronomium 5:16 Cti svojho otca i svoju mať, ako ti prikázal Hospodin, tvoj Bôh, aby sa predĺžily tvoje dni, a aby ti bolo dobre na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh.

KKC str. 536 /Štvrté prikázanie/„Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh“. (Ex 20,12) „A bol im poslušný“. (Lk 2,51)
Pán Ježiš sám pripomenul dôležitosť tohto „Božieho prikázania“. Apoštol učí: „Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi“. (Ef 6,1-3)

Šieste prikázanie

Exodus 20:13 Nezabiješ!
Deuteronomium 5:17 Nezabiješ!

KKC str. 548 /Piate prikázanie/„Nezabiješ!“ (Ex 20,13) „Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá“. (Mt 5.21-22)

Siedme prikázanie

Exodus 20:14 Nezosmilníš!
Deuteronomium 5:18 Nezosmilníš!

KKC str. 563 /Šieste prikázanie/„Nescudzoložíš!“ (Ex 20,14; Dt 5,18) „Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“. (Mt 5,27-28)

Ôsme prikázanie

Exodus 20:15 Neukradneš!
Deuteronomium 5:19 Neukradneš!

KKC str. 578 /Siedme prikázanie/ „Nepokradneš!“ (Ex 20,15; Dt 9,19; Mt 19,18)

Deviate prikázanie

Exodus 20:16 Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!
Deuteronomium 5:20 Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!

KKC str. 591 /Ôsme prikázanie/ „nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!. (Ex 20,16) „Otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!“ (Mt 5,33)

Desiate prikázanie

Exodus 20:17 Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho!
Deuteronomium 5:21 Nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani si nezaželáš domu svojho blížneho, jeho poľa ani jeho sluhu ani jeho dievky, jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho.

KKC str. 600 /Deviate prikázanie/ „Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížného. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho ani po jeho sluhovi, ani po slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu“. (Ex 20,17) „Každý, kto hľadí na ženu žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“. (Mt 5,28)

Desiate prikázanie KKC


je vlastne rozvinuté prikázanie deviateho, ktoré dopĺňa počet prikázaní na desať.

„Nebudeš žiadostivo túžiť...po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ (Ex 20,17) „Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho, ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo mu patrí!“ (Dt 5,21)

Je to zopakovanie veršu z iného miesta Písma, preto som uvádzal obidve miesta, Exodus a Deuteronomium, aby ste videli identitu veršov.


Poznámka k prikázaniam.

V treťom prikázaní /KKC druhé prikázanie/ panuje zhoda, s pohľadom kresťanov a katolíkov, až na jednu maličkosť a tou je prísaha.
Ešte v nedávnej minulosti som bol viackrát svedkom, ako kňaz vyzval k prísahe novomanželov, pri vysluhovaní sviatosti manželstva, a tak som sa pozrel na dva dokumenty, podľa ktorých sa bežný občan - katolík môže riadiť. KKC a KKP. Samotný výklad KKC /str. 525/ sa odvoláva na druhé Božie prikázanie a slová nášho Pána Ježiša Krista:

No, ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte!“ (Mt 5,33-34)

 

Ak sa však pozrieme do jurisdikčného Kódexu Kanonického Práva, nájdeme tam prísahu akceptovanú, teda ide o akýsi rozpor medzi katechizmom (KKC) a kánonom (KKP) i o rozpor v samotnom KKP medzi 1119 a 1199,1201. Citujem:

Kán. 1119 - Okrem nevyhnutného prípadu sa pri slávení manželstva majú zachovať obrady predpísané v liturgických knihách, ktoré schválila Cirkev, alebo prijaté zákonnými zvykmi.

Tu sa tento kánon pravdepodobne odvoláva na knihu "Obrady krstu detí a sobášne obrady podľa Rímského rituála" ; Ssv Vojtecha, Bratislava 1976, kde namiesto prísahy vyzýva kňaz k manželskému sľubu.)

Ďalej sa však píše:

Kán. 1199 - § 1. Prísahu, to jest vzývanie Božieho mena za svedka pravdy, nemožno zložiť, ak to nie je v pravde, uváženosti a spravodlivosti.
§ 2. Prísahu, ktorú kánony vyžadujú alebo pripúšťajú, nemožno platne zložiť cez zástupcu.
Kán. 1201 - § 1. Prísľubná prísaha sleduje povahu a podmienky úkonu, ku ktorému je pripojená.

Tak i tento rozpor by bolo treba dať do poriadku.

 


 

Dátum poslednej aktualizácie textu autorom 16.08.2006