Z DOMÁCEJ DIELNE

 

Pravda a reinkarnácia

 

Úvod.

 

Inkarnácia, znamená vtelenie, teda príchod Ducha určitej entity do hmotného tela.
Reinkarnácia znamená opätovný návrat Ducha, určitej entity do ďalšieho hmotného tela.

Každý človek, uvažujúci v rovine hľadania a zodpovedania si otázok o tom, prečo na tomto svete vôbec je a čo bude potom ak zomrie, odíde, iste naďabil na možnosť znovuvtelenia, reinkarnácie. Tak ako nám prezentujú reinkarnáciu východné náboženstvá, tak to nemá zo skutočnou vierou založenou na Bohu Biblie a na Kristovi, Pravde o Bohu a Stvorení a posmrtnom živote nič spoločné.

Skutočný dôvod tohto učenia.

 

Z hľadiska človeka.

 

Človek si vo svojom vnútri uvedomuje myšlienku, pravdu, o ňom samotnom. Je hriešny a robí zlé skutky, má zlé myšlienky, nevyhne sa im, i keď občas podľa posudzovania samého seba voči okoliu, sa On sám vidí lepším, než v skutočnosti je. Boh však vidí priamo do Jeho srdca a vidí skryté motívy, prečo človek koná tak či onak. Podvedome si človek uvedomuje svoju hriešnosť, niekedy dokonca otvorene priznáva, že takto pred Boha nemôže predstúpiť a hľadá spôsob ako z  toho von bez toho, aby sa musel obrátiť na Spasiteľa a priznať úplnú a totálnu kapituláciu s vyznaním hriešnosti a uznaním ponúkanej Milosti. Človek nemá problém vyznať Bohu: „Zhrešil som“. On má problémy vyznať: „ Som bez Teba stratený“.
Túžba po príležitosti na ďalšiu nápravu, či už v novom živote, alebo nápravu po smrti je tak stará, ako ľudstvo samo. Je to veľmi ľúbivé učenie, ktoré poskytuje človeku novú nádej, ktorá eliminuje obavy zo smrti. Poskytuje človeku ubezpečenie, že sa do tohto (pre neho) krásneho sveta ešte vráti, alebo naopak, podľa starých východných náboženstiev treba žiť tak, aby človek čím skôr dosiahol stavu vrcholnej blaženosti (nirvány) a unikol tak z kolobehu opätovného vtelovania. Ak sa teda rozhodne žiť svetskými radovánkami, reinkarnácia poskytuje človeku možnosť hrešiť i naďalej s prísľubom „vyžehlenia si“ svojich previnení v budúcnosti, ktorá môže čítať dva životy, alebo dvesto, tisíc.... Zaujímavé na tom je, že žiaden agitátor propagujúci reinkarnáciu nevie povedať, koľko „znovuvtelení“ musí človek absolvovať, aby sa dostal k Bohu. Odvolávanie sa na individuálne poznanie a individuálny prístup k vlastným hriechom, na individuálne skutky, ktoré približujú k vysnenej hranici vstupu do Božej prítomnosti nie sú schopní definovať. A tak sa dostávame na rovinu prísľubov niektorých cirkví, ktoré prisľubujú vstup do Božej prítomnosti odčinením si tu na svete vykonaných špatných skutkov v „nápravnovýchovných“ zariadeniach typu očistec... Rozdiel je ten, že jedna cirkev propaguje očistec niekde v povetrí, kým druhá používa túto zem na očisťovanie a zdokonaľovanie sa s tým, že človek sa vracia aby sa napravil.

 

Z hľadiska spoločenstva, cirkvi.

 

Ako som spomenul, viaceré východné náboženstvá majú toto učenie ako svoj základ na ktorom ďalej stavajú. Nie je vôbec zarážajúce, že i v kresťanských cirkviach a spoločenstvách sa toto učenie uchytilo a má svojich priaznivcov. Odvolávajú sa hlavne na dve miesta Mat 16:13-20 a Jan 9:1-3. V prvom sa hovorí o tom za koho Pána Ježiša pokladajú a v druhom o tom, prečo bol slepec potrestaný slepotou ak v tomto živote nič neurobil. Pravdou je, že tieto miesta píšu o úplne niečom inom a zmysel týchto veršov je prekrútený a účelovo použitý. U Matúša išlo o to, aby učeníci pochopili s kým majú dočinenia, že Kristus je Mesiáš a Vykupiteľ, nie Eliáš ani Ján Krstiteľ, ktorý mimochodom zomrel iba „nedávno“, čím by sa vôbec reinkarnácia do novonarodeného dieťaťa (Ježíša) vylúčila! V druhom prípade ide o o to, aby sa na slepcovi zjavili skutky Spasiteľa. Vôbec nejde o to, či je človek postihnutý slepotou, alebo nemôže chodiť, či nepočuje. Takto (podľa človeka) postihnutý človek, nemôže prežiť plnší a bohatší život, než úspešný, bohatý a zdravý svalovec. Omyl je však pravdou! Podstata bytia a života je úplne niekde inde než ako to chápe človek. Iste, je v očiach ľudí príjemné, ak je niekto požehnaný od narodenia, je to Bohu milé, ak takýto človek hlása Slávu Hospodinovu. Koľkí ho však čujú, koľkí mu rozumejú? Máloktorí... ak však na stratenom prípade uvidia Boží zázrak, prinesie to úžitok mnohým a i jemu samotnému. Nie nadarmo Boh blahoslaví chudobných duchom, nie nadarmo sa v Písmach píše, že chorí potrebujú uzdraviť... a beznádejne chorí, sú dôkazom, že Boh môže všetko! Spoločenstvá a cirkvi, ktoré tolerujú u svojich veriacich vieru v reinkarnáciu si IBA zabezpečujú svoju členskú základňu na základe prázdnych a nepodložených sľubov.

 

Z hľadiska Božieho Slova.

 

Učenie o reinkarnácii a možnosti napravenia chýb v už prežitom živote končiacom fyzickou smrťou, v Biblii jednoducho nenájdeme. Písmo Sväté, Božie Slovo je súborom 66 kníh, ktoré písali inšpirovaní autori pod priamym vedením Boha stovky rokov a  generácií. Nikde nenájdeme zmienku o tom, že by niektorý účastník historických, prorockých a aktuálnych príbehov spomenul možnosť znovuvtelenia sa do svetského tela ako ho poznáme my za účelom napravenia omylov, ktoré napáchal v predchádzajúcom tele, živote, alebo aby sa stával lepším! Ak by takáto možnosť existovala, bola by Bohom nielen spomenutá a odporučená, ale znamenalo by to ďaleko viac. Človek by bol sám schopný dosiahnuť istý stupeň dokonalosti, ktorý by už Boh akceptoval ako „ospravedlnenie“. V Písmach však čítame, že žiaden človek by nikdy nebol schopný očistiť sa v očiach Boha, pokiaľ by Boh sám (Kristus) nezasiahol a  nesplatil spravodlivosti povinný diel. V konečnom dôsledku, či sa to niekomu páči alebo nie, akceptovanie reinkarnácie je vyjadrením nedôvery Bohu, je odmietnutím vykupiteľského skutku Pána Ježiša na Golgote, je otvoreným vyhlásením človeka Bohu, že klame, keď hovorí o jedinej ceste a jedinej spáse a jedinom ospravedlnení skrze Kristovu krv.

 

Zvod Satana.

 

Zamyslime sa teraz nad tým, komu toto učenie prospieva, komu slúži. Každé učenie, ktoré je v protiklade, kontradikcii so Slovom Božím, nie je od Boha a vedie smerom k zatrateniu. Vieme čo všetko môže na tomto svete vykonať diabol, akú má moc! Nie nadarmo Písmo, varuje, že ak by to bolo možné, zviedol by i obrátených! Je teda nad slnko jasnejšie, že v prípade hľadajúcich a vlažných, či formálnych kresťanov sa mu to darí s väčším, čo menším úspechom. Reinkarnácia je jedným z dielčích skutkov zlého, ktoré spolu s inými učeniami, praktikami vedú ruka v ruke človeka k falošnému Evanjeliu. Netreba vysvetľovať, čo to pre jedinca v konečnom dôsledku bude znamenať!

Fiktívne subjektívne pocity človeka, ktoré podporujú jeho názor, že reinkarnácia je reálnou vecou sú taktiež dieľom satana. Iste veľa z Vás zažilo po príchode na cudzie miesto pocit, že tam už niekedy bol, dokonca bez toho aby musel hľadať v mape, či pýtať sa domácich vie, že za rohom je pekáreň, starý kostol, alebo veľký dub. Nenechajte sa priatelia oklamať! V prípade, že sa Vám Vaša domnienka potvrdí, ide čiste o reálne zhodnotenie Vašich predstáv, Vaše podvedomie podobný obraz, podobnú polohu objektov zaznamenalo na úplne iných miestach, ktoré ste v minulosti počas svojho súčasného života navštívili. Ak sa stane, že si budete pamätať na podrobnosti, názvy, detaily, fragmenty, a napadne Vás pri tom reinkarnácia, či Vaše myšlienky sa začnú zaoberať vysvetlením končiacom pri reinkarnácii, je to dielo satana, ktorým vo Vás vzbudzuje falošné predstavy. Vždy hľadajte motív. Čo sa mi tým chce povedať? Kam to povedie? Čo by to pre mňa znamenalo, keby to bola pravda, že som tu už niekedy bol? Ak by bolo pravdou, že človek sa opätovne vteľuje do nového tela, znovu sa telesne rodí, potom Biblia a Boh v nej klame! A ak sa stále iba už existujúce "duchovno" rodí, odkiaľ by sa vzali ďalšie duchovné podstaty, duchovia? Veď dobre vieme, že na počiatku bol Adam a Eva, dvaja ľudia! O pár storočí neskôr ich bolo cca 100 tisíc. Dnes, viac ako šesť miliárd! Kde boli tí duchovia vtedy, a prečo populácia narastá úmerným geometrickým radom, keď sa podľa niektorých zvodcov bytosti neustále reinkarnujú?

 

Záver.

 

Otázok ohľadom tohoto kontroverzného učenia je toľko, že stúpenci reinkarnácie nemajú argumenty ich vyvrátiť a reinkarnáciu tak potvrdiť. Je to učenie apeľujúce na slepú vieru a duchovné cítenie človeka, ktoré sa snaží vyhnúť "Jedinej Ceste" k Bohu skrze Krista. Nech už budete čítať akékoľvek rozumové vysvetlenia a dôkazy podporujúce znovuvtelenie, nech už zažijete akékoľvek poznanie, ktoré by k nemu viedlo, zoberte si do ruky Písmo Sväté a prečítajte si čo o tom hovorí Ono. Človek prišiel na tento svet, aby sa rozhodol. Nie pre dobro a zlo tak ako ho nám prezentuje náš morálny kódex a etika, ale aby sa rozhodol pre Boha, alebo Ho odmietol. Ak sa rozhodne pre Boha, prijíma Ho bez výhrady. Ak sa rozhodne prijať iba Božie Pravdy, ktoré si vysvetľuje po svojom, vlastne tým Boha odmieta. Ak sa rozhodne prijať iba niečo, čo Boh človeku oznamuje, či snaží sa dopĺňať Boha, robí z Neho nedokonalého klamára a skutočne mu neverí, teda sa k Nemu nedostane, lebo k Nemu sa dá prísť iba vierou!

2 Timoteovi 3:14  Ale ty zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si sa presvedčil vediac, od koho si sa naučil
15  a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi.
16  Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti,
17  aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.

Židom 9:27  A jako je uložené ľuďom RAZ zomrieť, a potom súd...

 


 

Dátum poslednej úpravy 21.03.2007